Radiustech OÜ renditingimused

 1. Võttes rendile Radiustech OÜ-le kuuluva vara, on Rentnik aktsepteerinud käesolevaid renditingimusi ning kõigis vaidlusküsimustes lähtutakse neist renditingimustest ning Eesti Vabariigi seadustest.

 2. Vara rentimise aluseks on Radiustechi rendipakkumine, milles on ära toodud renditavate seadmete täpne loetelu, rendiperioodi pikkus ning maksumus.

 3. Vara üleandmisel (ehk lepingu sõlmimisel) kinnitab Rentnik, et on tutvunud käesolevate renditingimustega ning nõustub nendega.

 4. Rentnikul on õigus nõuda oma rendipakkumise väljatrükki paberil või e-postiga.

 5. Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:
  5.1. Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Seadmete osas Lepingu sõlmimiseks, Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise.
  5.2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud alljärgnevast: renditavate Seadmete omadused, rendihind, tehniline seisund, Seadmete kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded; Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Seadmete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;
  5.3. Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi, lubasid ja õigusi tema poolt renditavate Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks.
  5.4. Seadmete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Seadmete hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale kirjalikus vormis viivitamatult kuid mitte hiljem kui tunni möödudes kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Seadmetega, mis oli Seadmel selle üleandmise hetkel. Tunni möödumisel loetakse, et Seadmed vastavad Lepingus toodud hulgale ning Rentnik ei oma Seadmete kvaliteedi ega tehnilise seisundi osas pretensioone.

 6. Rendiperioodi arvestus toimub ööpäeva kaupa, rendile võtmise päeva kella 12:00 alates, kuni järgneva päeva kella 12:00ni.

 7. Rentnik on kohustatud tagastama vara hiljemalt pakkumises märgitud rendiperioodi lõppemisele järgneval päeval enne kella 12:00. Vara on võimalik tagastada ainult Radiustechi lahtiolekuaegadel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 8. Renditasu kuulub tasumisele Radiustech OÜ poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel. Arve mittesaamine ei vabasta Rentnikku arve maksmise kohustusest. Rentnik kohustub Rendileandjat teavitama arve mittesaamisest 10 (kümne) päeva jooksul. Pooled loevad, et Rentniku poolset arve kättesaamist tõendab muuhulgas Rendileandja poolt arvete väljastamisel kasutatava kolmandast isikust teenusepakkuja sellekohane logifail.

 9. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult nii enne Seadme Rentniku kasutusse andmist kui ka Rendiperioodi jooksul tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja, kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antavate Seadmete uushanke hinda.

 10. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.

 11. Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt ühe nädala möödumisel pärast Seadme tagastamist, mille rendile- või üleandmise eelduseks oli tagatisraha maksmine.

 12. Juhul, kui Rentnik tagastab vara kokkulepitud tähtajast hiljem, pikeneb rendiperiood automaatselt ning Rentnik on kohustatud tasuma ka tähtaega ületanud päevade eest. 

 13. Kui rentnik hilineb seadmete tagastamisega koostab Radiustechi esindaja Kliendi valduses oleva seadmete kohta uue lisa-rendipakkumise, mis pikeneb automaatselt kuni seadmed tagastatakse või tunnistatakse kadunuks/hävinuks. Uuele lisa-rendipakkumisele ei rakendata kliendiallahindlust. Rentnik on kohustatud tasuma ka uue lisa-rendipakkumise eest.

 14. Poolte kokkuleppel võib Rendileandja osutada Rentnikule eraldi tasu eest muuhulgas järgmiseid teenuseid: Seadmete projekteerimine, paigaldamine, lahti monteerimine, paigaldamise järelevalve, seadistus, transport, puhastamine, seadmete peale- või maha laadimine, seadmete operaatorteenus.

 15. Poolte kokkuleppel müüb Rendileandja Rentnikule Seadmeid ja/või Seadmete rendiga kaasnevaid tarvikuid (nt kuluvahendid). Kuni ostuhinna täieliku tasumiseni jääb vara omand Rendileandjale (omandireservatsioon).

 16. Seade (seadmed) loetakse kaotsiläinuks, kui seadet (seadmeid) ei ole tagastatud Rentnikule 10 (kümne) päeva jooksul peale rendiperioodi lõppemist.

 17. Rentnik on kohustatud
  17.1. kasutama vara heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt, mitte jätma vara järelevalveta,
  17.2.järgima Seadme kasutamisel kõiki temale teatavaks tehtud ja teada olnud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Seadet vahetult kasutavate Rentniku töötajate tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma aga Radiustech OÜ-ga viivitamatult ühendust;
  17.3.tagastama vara puhastatult ja töökorras või vastasel juhul hüvitama Radiustechile vara puhastamise ja seadistamise kulud.
  17.4.koheselt teavitama rendileandjat (rendipakkumisel märgitud projektijuhti või üldkontaktidel), kui vara läheb kaotsi, kahjustub või hävineb,
  17.5.vara kadumisel või hävinemisel on Rentnik kohustatud hüvitama Radiustechile antud vara turuhinnas,
  17.6.mistahes makse tasumisega viivitamisel maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata,
  17.7.vara kahjustumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Radiustechile vara remondikulud.

 18. Rentnikul puudub õigus iseseisvalt teostada või tellida teistelt isikutelt Radiustechi vara remonti.

 19. Radiustech OÜ-l on õigus
  19.1.rakendada abinõusid, sh omaabi Seadme osas valduse taastamiseks ning nõuda vara välja mistahes ebaseaduslikust valdusest,
  19.2.juhul, kui Rentnik ei ole seadmeid 3 (kolme) päeva jooksul Lepingu lõppemisest tagastanud, organiseerida Seadmete lahti monteerimine, puhastus ning transport tagasi. Lahti monteerimise, puhastuse ja transpordi kulud katab täies mahus Rentnik,
  19.3.tasaarvestada ning vähendada tagastamisele kuuluvat konkreetse Seadme rendileandmisega seoses tasutud tagatisraha ja/või ettemaksu summa ulatuses, milles Rendileandjal on Rentniku vastu rahalisi nõudeid nii konkreetse Seadme rendileandmisega seoses, samuti teiste rendile antud Seadmetega seoses,
  19.4.Seadme kasutuskõlbmatuks muutumise või Seadme väärtuse olulise vähenemise olukorras keelduda Seadme vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Seadme uushanke hinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult Seadme parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.
  19.5.nõuda rendiperioodi ennetähtaegset lõpetamist, kui ilmneb, et Rentnik on esitanud teadlikult väärinformatsiooni renti puudutavate asjaolude kohta.

 20. Radiustech OÜ-l on kohustus
  20.1.koheselt teavitada Rentniku, kui pärast vara tagastamist tuvastatakse, et rendis olnud vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks või on toimunud vara väärtuse oluline vähenemine,
  20.2.loobuda renditasu nõudest (kas osaliselt või täielikult) Rentniku kasuks, kui osutub, et Rentnikule välja antud vara oli (kas osaliselt või täielikult) kasutuskõlbmatu.